Ár gcuid prionsabal

Creidimid gur féidir na seirbhísí a bhfuiltear ag brath orthu a sholáthar ar ardchaighdeán agus iad bunaithe ar na prionsabail stuama atá againn.

Is iad seo a leanas na bunphrionsabail atá ag Comhairle Contae an Chabháin:

  1. Seirbhís ardchaighdeáin don chustaiméir
  2. Daonacmhainní
  3. Daonlathas Áitiúil
  4. Inmharthanacht
  5. Freagracht
  6. Cuimsiú Sóisialta
  7. Margadh maith

Ráiteas Misin

“Bainfear an barr feabhais amach inár saothar”

Agus an ráiteas misin á chur i gcrích, tugann údaráis áitiúla an Chabháin tús áite do mhuintir an Chontae agus sinn ag soláthar seirbhís den scoth i bpáirt leo.  Cur chuige inmharthanach a bhíonn againn de shíor agus sinn ag feabhsú an chaighdeáin bheatha do shaoránaigh an Chontae.

Féach led thoil ar na míreanna seo a leanas má tá breis eolais uait ar Chomhairle Chontae an Chabháin agus ar ár gcuid seirbhísí:

Féach ar...

  • Seirbhísí Corparáideacha
  • Daonacmhainní
  • Coistí Polasaí Straitéiseach