A mbíonn ar siúl ag Daonacmhainní

Bíonn an Roinn Daonacmhainní ag plé le réimse leathan grád agus ról laistigh de Chomhairle Chontae an Chabháin a earcú, a roghnú, a choimeád agus a bhainistiú.

Ar na róil úd bíonn:

  • Cléireachas
  • Riarachán
  • Proifisiúnta
  • Teicniúil
  • Ceardaíocht
  • Oibrithe Ginearálta agus a leithéid

Tá rún againn oiliúint agus forbairt a sholáthar ar bhonn cothrom dár gcuid fostaithe go léir chun gur féidir leo cur le heolas, le scileanna agus le cumas i dtreo ár gcuid aidhmeanna agus spriocanna a chur i gcrích.

Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta

Baineann an Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta lena cinntiú go dtuigeann na meithil éagsúla agus na baill foirne i gComhairle Chontae an Chabháin na haidhmeanna straitéiseacha atá sa Phlean Corparáideach.

Dá bhrí sin cinntítear go mbíonn na meithil agus na baill aonair ag obair i dteannta a chéile chun seirbhís den chéad scoth a sholáthar do mhuintir an Chabháin.

Forbairt Phearsanta

Tá céatadán ard foirne i gComhairle Chontae an Chabháin a phléann forbairt phearsanta le bainisteoirí go rialta.  Ar an gcuma san cinntítear go mbíonn seirbhís ardchaighdeáin againn do mhuintir an Chontae agus í de shíor ag feabhsú.

Má bhíonn aon cheist agat faoin Roinn Daonacmhainní agus faoina mbíonn ar siúl acu, déan teagmhail linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

 

Sonraí Teagmhála

Daonacmhainní