Cóipcheart

Is féidir eolas faoin earnáil phoiblí a chuirtear ar an suíomh seo a íoslódáil agus a úsáid arís saor in aisce gan chead a iarraidh, faoi réir ag na téarmaí agus na coinníollacha atá sa cheadúnas is déanaí um fhaisnéis na hearnála poiblí atá le feiscint ar an suíomh seo:

  • Féach ar suíomh eolais na hEarnála Poiblí

Tá na heisceachtaí seo a leanas i bhfeidhm, áfach:

  • Grianghrafanna nó aon saghas obair ealaíona
  • Bróisiúir, bileoga nó cáipéisí eile nár scríobh Comhairle Chontae an Chabháin.  Ní mór lógó a chur síos nó eolas ar an údar – mar shampla, is ag an Roinn Comhshaol, Oidhreachta agus Rialtais Aitiúil atá cóipcheart  na mbileoga Pleanála atá ar an suíomh seo mar eolas don phobal mar is í an Roinn a chruthaigh iad.
  • Doiciméid, léaráidí, léarscáileanna, líníochtaí, sceitsí, grianghrafanna 7rl a bhíonn ar shuíomh chun gur féidir an t-ábhar a scrúdú am éigin nó in áit éigin eile, (mar shampla líníochtaí, léarscáileanna, léaráidí a sheoltar mar chuid d’iarratas pleanála nó iarratas ar sheirbhís,deontas, ceadúnas 7rl).
  • Léarscáileanna de shaghas ar bith
  • Aon cháipéis nó eolas eile ar a bhfuil cearta maoine intleachtúla ag tríú páirtí, cóipcheart san áireamh.  Is é is dóíchí ná go mbainfidh cearta maoine intleachtúla le haon ábhar ó thríú páirtí, naisc ón suíomh seo chuig suímh eile san áireamh.